Rig-Veda 5.070.01

SaṃhitāSāša-PāṭhaLabels    Parse
a.     purūrúṇā cid dhí ásti      purūrúṇā cit hí ásti      MT        ◡—◡—   —   ◡   —◡   (8)
b.     ávo nūnáṃ vāṃ varuṇa      ávaḥ nūnám vām varuṇa      MT        ◡—   ——   —   ◡◡◡   (8)
c.     mítra váṃsi vāṃ sumatím      mítra váṃsi vām sumatím      MT        —◡   —◡   —   ◡◡—   (8)

Labels:M: genre M   T: trochaic gāyatrī  
Aufrecht: purūrúṇā cid dhy ásty ávo nūnáṃ vāṃ varuṇa
mítra váṃsi vāṃ sumatím
Pada-Pāṭha: puru-uruṇā | cit | hi | asti | avaḥ | nūnam | vām | varuṇa | mitra | vaṃsi | vām | su-matim
Van Nooten & Holland (2nd ed.): purūṛ́ṇā cid dh<í> ást<i> ávo nūnáṃ vāṃ varuṇa
mítra váṃsi vāṃ sumatím [buggy OCR; check source]
Griffith: EVEN far and wide, O Varuna and Mitra, doth your grace extend.
May I obtain your kind good-will.
Geldner: Da ja eure Gnade gewiss mehr als ausgedehnt ist, o Varuna, so möchte ich eure Gunst gewinnen, o Mitra. [Google Translate]

previous stanza    |    next stanza    |    back to results    |   new search