Rig-Veda 8.041.05

SaṃhitāSāša-PāṭhaLabels    Parse
a.     yó dhartā́ bhúvanānaāṃ      yáḥ dhartā́ bhúvanānām      M        —   ——   ◡◡—◡—   (8)
b.     yá usrā́ṇām apīcíyā      yáḥ usrā́ṇām apīcyā̀      M        ◡   ———   ◡—◡—   (8)
c.     véda nā́māni gúhiyā      véda nā́māni gúhyā      M        —◡   ——◡   ◡◡—   (8)
d.     sá kavíḥ kā́viyā purú      sá kavíḥ kā́vyā purú      M        ◡   ◡—   —◡—   ◡◡   (8)
e.     rūpáṃ dyáur iva puṣyati      rūpám dyáuḥ iva puṣyati      M        ——   —   ◡◡   —◡◡   (8)
f.     nábhantām anyaké same      nábhantām anyaké-_ same?_      MR        ◡——   —◡—   ◡—   (8)

Labels:M: genre M   R: repeated line  
Aufrecht: yó dhartā́ bhúvanānāṃ yá usrā́ṇām apīcyāā | véda nā́māni gúhyā
sá kavíḥ kā́vyā purú rūpáṃ dyáur iva puṣyati nábhantām anyaké same
Pada-Pāṭha: yaḥ | dhartā | bhuvanānām | yaḥ | usrāṇām | apīcyā | veda | nāmāni | guhyā | saḥ | kaviḥ | kāvyā | puru | rūpam | dyauḥ-iva | puṣyati | nabhantām | anyake | same
Van Nooten & Holland (2nd ed.): yó dhartā́=bhúvanānaāṃ yá usrā́=ṇām apīc<í>yā̀
véda nā́=māni gúh<i>yā
sá kavíḥ kā́=v<i>yā puṛ́ rūpáṃ dyáur iva puṣyatì
nábhantām anyaké same [buggy OCR; check source]
Griffith: He measured out the eastern place, that is the fold of Varuna: like a strong herdsman is the God.
He who supports the worlds of life, he who well knows the hidden names mysterious of the morning beams,
Geldner: Der der Erhalter der Welten, der die verborgenen, geheimen Namen der Kühe weiss, er entfaltet als Seher viele Sehergaben wie der Himmel seine Farbe. - All die anderen Schwächlinge sollen entzweigehen! [Google Translate]

previous stanza    |    next stanza    |    back to results    |   new search